Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, Trường Tiểu học Lý Thái Tổ thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020 theo các bảng biểu sau:

1. Biểu 05- Thông báo Công khai cam kết chất lượng giáo dục phổ thông của trường Tiểu học Lý Thái Tổ năm học 2019-2020

2. Biểu 07-Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học năm học 2019-2020

3. Biểu mẫu 08-Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020